Kyliä kehitetään suomalaisvoimin

Tverin Karjala Jorma Virtanen 29.7.2000

Stan on Tverin alueen suurimpia karjalaiskyliä.

Stan on Tverin alueen suurimpia karjalaiskyliä.

Tverin alueen karjalaiskyliä on ryhdytty kehittämään suomalaisvoimin. Helsingin yliopiston aikuiskoulutuskeskuksen Lahden, Kotkan ja Mikkelin yksiköt osallistuivat EU:n Tacis-hankkeeseen, jonka tavoitteena oli parantaa kyläläisten valmiuksia elinkeinojen kehittämiseen ja uusien toimeentulolähteiden luomiseen.

Tverin alueella, kuten muuallakin Venäjällä, kylien olosuhteet ovat muuttuneet ratkaisevasti Neuvostoliiton hajottua. Kolhooseihin ja sovhooseihin perustuva suurviljely on osittain supistunut kotitarveviljelyksi, kun valtion avustukset ja tilaukset ovat loppuneet. Myös muut perinteiset maaseudun elinkeinot ja työpaikat ovat joko hävinneet tai eivät elätä kylien asukkaita.

Osa kolhooseista ja sovhooseista on muutettu osuuskunniksi, joiden osakkaita ovat entiset työntekijät. Kylissä on myös joitakin yksityisiä ja osakeyhtiömuotoisia maatiloja.

Stanin kyläpäällikkö Sergei Nikolajevin mielestä sosialismin aikana asiat olivat paremmin.

Stanin kyläpäällikkö Sergei Nikolajevin mielestä sosialismin aikana asiat olivat paremmin.

-Tverin oblastin sijainti lähellä Moskovaa Pietarin-Moskovan maantien ja rautatien varrella sekä maanviljelyyn sopiva maa periaatteessa luovat mahdollisuudet maaseudun elinkeinojen kehittämiseen. Ongelmana on kuitenkin sekä tuotannollisten että logististen rakenteiden heikkous tai puuttuminen kokonaan, kokemattomuus toimimisesta uudenlaisen järjestelmän aikana ja siitä johtuva oma-aloitteisuuden puute, projektin koordinaattorina toiminut koulutuspäällikkö Ella Karjalainen Helsingin yliopiston aikuiskoulutuskeskuksen Kotkan yksiköstä sanoo.

Pilottikyliksi valittiin kymmenen kylää, jotka olivat riittävän suuria ja joissa karjalainen kulttuuri ja karjalan kieli ovat säilyneet elävinä venäjän kielen ja kulttuurin rinnalla.

Projektin aikana koulutettiin 30 henkilöä kylien kehittäjiksi. Koulutetuista 20 oli kyläpiirien johtajia ja muita kyläaktivisteja. Loput kymmenen osanottajaa olivat Lihoslavlin opettajaopiston opiskelijoita. Opistoon laadittiin kylänkehittäjän erikoistumislinjan opetusohjelma.

Staninissa on komeita taloja.

Staninissa on komeita taloja.

Muutos hidasta

Viime keväänä tverinkarjalaiset tutustuivat suomalaisiin maaseutukyliin, niiden elinkeinoihin ja kylätoimintaan. Koulutettavat vierailivat muun muassa Lammin pellavainstituutissa, jolla on ollut yhteyksiä Tverin alueelle.

Ella Karjalainen kehuu Tverin lääninhallintoa ja erityisesti alueen karjalaissyntyistä apulaismaaherraa Anatoli Golovkinia sitoutumisesta hankkeeseen. Kiitosta häneltä saavat myös tverinkarjalaisten alueellisen kulttuuriautonomian sekä Lihoslavlin opettajaopiston edustajat.

-Koulutuksen tavoitteena oli tuottaa uudenlaista ajattelutapaa kylissä sekä luottamusta omaehtoiseen kehittämiseen. Vanhojen ajattelu- ja toimintatapojen muuttaminen on kuitenkin hidasta ja vaikutukset näkyvät vasta vuosien kuluttua.

-Kylissä yleinen mielipide oli positiivinen prosessiin, vaikka epäilijöitäkin oli, Karjalainen sanoo.

Näkymä Stanin ortodoksikirkon läheltä.

Näkymä Stanin ortodoksikirkon läheltä.

Jatkoa selvitellään

Kylien kehittämisohjelmat sisältävät pieniä, lyhytaikaisia hankkeita, joita voidaan toteuttaa ilman ulkopuolista tukea sekä suurempia, pitkäaikaisempia elinkeinojen kehittämishankkeita, joiden toteuttamiseen tarvitaan hallinnontason tukea sekä investointitukea.

Kylien säilymisen Ella Karjalainen näkee riippuvan viime kädessä maataloudesta, vaikka tällä hetkellä se onkin suurissa vaikeuksissa.

-Maatalouden varassa elää nyt ja tulevaisuudessakin suuri osa kylien asukkaista. Ruplan romahduksen jälkeen elokuussa 1998 Venäjän omat elintarvikkeet ovat taas alkaneet käydä kaupaksi ulkomailta tuotettujen sijaan. Ongelma Tverin alueella on tuotannon kehittymättömyys, raaka-aineista saatavan hinnan alhaisuus, jatkojalostuksen kehittymättömyys, kuljetukset sekä markkinointi.

Jatkokehityksen turvaamiseksi tulisi Karjalaisen mukaan kehittää myös piiritasoa. Piirien hallintoon tulisi kouluttaa asiantuntijoita, jotka voisivat tukea kylien kehittämistä.

-Projektin toteuttajat ovat valmiita jatkossakin osallistumaan Tverin oblastin kehittämisprojekteihin. Tämän projektin aikana syntyneitä hyviä yhteistyösuhteita tullaan ylläpitämään ja ne luovat hyvän pohjan jatkosuunnitelmille.